ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Kidney Diseases in the Tropics /พรร..
พรรณบุปผา ชูวิ..
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต =Phys..
วีระพงษ์ ชิดนอก..
  มี review
Nurses and Disasters: Global, Histo..
Keeling, Arlene..
เส้นทางสู่ธรรมชาติ สุขภาพส่วนบุคคล...
กมลมาลย์ วิรัตน..
Essentials for nursing practice/Pat..
Potter, Patrici..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 /ปราณี ทู้ไพ..
ปราณี ทู้ไพเราะ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 /ปราณี ทู้ไพ..
ปราณี ทู้ไพเราะ..
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบพยาบาลและกา..
ชัชวาล วงค์สารี..
Introductory mental health nursing ..
Womble, Donna M..
Community and public health nursing..
Harkness, Gail ..
Medical-surgical nursing Demystifie..
Digiulio, Mary|..
Health assessment in nursing /Janet..
Weber, Janet||M..
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1. Fundamenta..
สุมาลี โพธิ์ทอง..
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2. Fundamenta..
อรชร ศรีไทรล้วน..
สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิ..
อำไพ จารุวัชรพา..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
การจัดการโรคเบาหวาน :มิติของโรคและบ..
อรพินท์ สีขาว
การพยาบาลผู้สูงอายุ 1=Gerontologica..
ทีปภา แจ่มกระจ่..
การพยาบาลปริศัลยกรรม =Perioperative..
ศรีเวียงแก้ว เต..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวณิ..
การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต=Critical n..
รัชนี เบญจธนัง,..
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพ..
วดี อัมรักเลิศ,..
Nursing2016 Drug Handbook (Nursing ..
Comerford, Kare..
การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระด..
ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระด..
ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
Mosby's Pharmacology Memory Notecar..
Zerwekh, JoAnn...
The Nurse, The Math, The Meds: Drug..
Mulholland, Joy..
การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล/ขวัญฤท..
ขวัญฤทัย พันธุ
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 =Fundamen..
,สัมพันธ์ สันทน..
การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลต..
เพลินพิศ ฐานิวั..
อาการทางอายุรศาสตร์ =Medical Sympto..
ธนกร ลักษณ์สมยา..
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 =Fundamen..
สุภวรรณ วงศ์ธีร..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิด..
จุฬาพร ประสังสิ..
วัณโรคในเด็กทางคลินิก :ตำราสำหรับบุ..
พิรังกูร เกิดพา..
Essentials of maternity, newborn & ..
Ricci, Susan Sc..
Foundations of mental health care /..
Nursing interventions & clinical sk..
Perry, Anne Gri..
Wound, Ostomy, and Continence Nurse..
Doughty, Doroth..
Primary care :a collaborative pract..
Buttaro, Terry ..
Essentials of psychiatric mental he..
Varcarolis, Eli..
Core curriculum for maternal-newbor..
Mattson, Susan,..
Nursing key topics review Maternity..
Bear, Melissa. ..
Skills for midwifery practice /Ruth..
Johnson, Ruth||..
Critical thinking skills for health..
McKendry, Steph..
Nursing key topics review pediatric..
Bear, Melissa. ..
Transcultural nursing :assessment &..
Giger, Joyce Ne..
Implementing Evidence-Based Practic..
Harvey, Gill |..
Professional nursing :concepts & ch..
Black, Beth Per..
Core curriculum for oncology nursin..
Itano, Joanne K..
Concepts for nursing practice /[edi..
Giddens, Jean F..
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม..
วรรณดี สุทธินรากร
การพยาบาลอายุรศาตร์ 1 (ฉบับปรับปรุง..
วันดี โตสุขศรี
การพยาบาลครอบครัว/ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
ยุพา จิ๋วพัฒนกุ..
การพยาบาลอายุรศาตร์ 2 (ฉบับปรับปรุง..
วันดี โตสุขศรี ..
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงปร..
สุพัตรา อุปนิสา..
การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัว..
เกศศิริ วงษ์คงค..
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ม..
มาลีวัล เลิศสาค..
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยง..
วัลยา ธรรมพนิชว..
การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ /[..
อรพรรณ โตสิงห์,..
การสร้างโจทย์ในการวิจัย :การเขียนโค..
วรรณดี สุทธินรากร
Diagnostic approach in hematology :..
นภชาญ เอื้อประเ..
กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง =Pediatrics ..
พงษ์ศักดิ์ น้อย..
อายุรศาสตร์ปริหัตถการ =Perioperativ..
สราวุฒิ ศิวโมกษ..
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล=L..
อภิรดี นันท์ศุภ..
ทักษะการแปลผล และการให้คำปรึกษาทางค..
เพิ่มศักดิ์ สุเ..
กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในย..
บุญใจ ศรีสถิตย์..
English@work คู่มือมนุษย์ออฟฟิศ Spe..
Park Myung- Soo..
จิตสังคมและการดูแลเด็กป่วยในระยะสุด..
ดวงรัตน์ คัดทะเ..
2017 Essential Menopause /บรรณาธิกา..
การประชุมวิชากา..
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก =Endometrial..
ศิริวรรณ ตั้งจิ..
  มี review
อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 =Update in i..
มานพ พิทักษ์ภาก..
Textbook of gastroenterology diagno..
สมบัติ ตรีประเส..
Textbook of medicine symptomatology..
ธนันดา ตระการวน..
ปาราสิตวิทยา =Medical helminthology..
ศรีวัฒนา ชิตช่าง

วัสดุฯแนะนำ

ตู้คืนหนังสือนอกเวลาปฏิทินกิจกรรม

หนังสือใหม่วันนี้1.  Trauma nursing secrets
2.   Emergency nursing secrets
3.  The EKG handbook
4.  Introduction to evidence-based practice in nursing and health care
5.  Public health and community nursing : frameworks for practice
6.  NCLEX-RN alternate-format questions
7.  NCLEX review : strategies and skills

ประชาสัมพันธ์ระเบียบการยืมหนังสือฝึกงาน
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.