ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
   โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการส่งเสริมสร้างสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD0142 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
หลักโภชนศาสตร์
   นิธิยา รัตนาปนนท์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QU145 น614ห 2556 
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน อิงคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาล
   อภิชาติ สินธุบัว / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
QS4 อ252ก 2557 
อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์
   Unniappa, Indulal. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB55.A9 อ571อ 2557 
สมุนไพรสามัญประจำบ้าน ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง
   วัชรีพร คงวิลาด / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV767 ว387ส 2550 
หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ สำหรับแพทย์ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ = Medical records writing ..
   วรรษา เปาอินทร์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
W26.5 ว273ห 2556 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
   อภิชาติ สินธุบัว / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
QS4 อ252ก 2546 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่
   วิทยากร เชียงกูล. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
CT1544.5 ว583ป 2543 
การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร
   วิจารณ์ พานิช. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB1060 ว519ก 2557 
เทคนิคการสอนสำหรับครู = Teaching techniques for thachers
   ฉันทนา วิริยเวชกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB371.102 ฉ254ท 2559 
นิราศภูเขาทอง= Journey to Phukhaothong a poem by Sunthorn Phu
   สุนทรภู่ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ู PL4209.1 ส45น 2559 
วิชาความฝัน เค้าไม่สอนกันในโรงเรียน = Career concert for teenagers
   โอ ฮึงบิน. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
BF636 อ479ว 2559 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   บทควม / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว
   วินทร์ เลียววาริณ. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4570 ว617ช 2559 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   บทความ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล = Florence nightingal's life and work
   อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม. / 2559
   หนังสือ:WY-100- ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY11.1 อ792ช 2559 
การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง = Design of web-based learning a framework ..
   จินตวีร์ คล้ายสังข์. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
LB1028.35 จ484ก 2559 
ตามรอยพระยุคลบาท : ครูแห่งแผ่นดิน
   สุเมธ ตันติเวชกุล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS586 ส843ต 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [840]   [แสดง 20/16793 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.