ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิทธิในการยืม

นักศึกษา
  - หนังสือทั่วไป               ยืมได้     4    เล่ม     ระยะเวลา     7    วัน
  - วิจัย/วิทยานิพนธ์            ยืมได้     1    เล่ม     ระยะเวลา     7    วัน
  - วารสารล่วงเวลา            ยืมได้     2    เล่ม     ระยะเวลา     7    วัน

 
อาจารย์

   - หนังสือทั่วไป            ยืมได้   10   เล่ม     ระยะเวลา      1  เดือน

  - วิจัย/วิทยานิพนธ์         ยืมได้     2   เล่ม     ระยะเวลา     1  เดือน

  - วารสารล่วงเวลา         ยืมได้     1   เล่ม     ระยะเวลา     1  เดือน

 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

  - หนังสือทั่วไป           ยืมได้     4   เล่ม         ระยะเวลา   7   วัน

  - วิจัย/วิทยานิพนธ์       ยืมได้    1   เล่ม         ระยะเวลา   7   วัน

  - วารสารล่วงเวลา       ยืมได้     2   เล่ม         ระยะเวลา   7  วัน

                   


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.