ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

แนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

     
การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

          นำใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนพร้อมบัตรนักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเป็นสมาชิกห้องสมุด
(บัตรนักศึกษาและบัตรห้องสมุดใช้บัตรเดียวกัน)

  การยืมหนังสือ
          
เมื่อนักศึกษาได้หนังสือเล่มที่ต้องการแล้วให้นำไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
โดยยืนบัตรพร้อมกับหนังสือที่ต้องการ
          ห้ามใช้บัตรคนอื่นยมหนังสือ!!  


  การคืนหนังสือ
               
คืนหนังสือในเวลาเปิดทำการ  และตามวันที่ห้องสมุดกำหนด

  อัตราค่าปรับ        
         
หนังสือทั่วไปปรับวันละ  5  บาทต่อเล่ม
               หนังสือสำรอง/วารสาร/วิจัย/เอกสาร  ปรับวันละ  10  บาทต่อเล่ม
                                                                         

   หนังสือเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนรวม  โปรดช่วยกันรักษาไว้ เพื่อใช้นานๆ

                          
              


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.