ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library of Srimahasarakham Nursing College
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการของห้องสมุด


บริการยืม-คืน

      ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ สมาชิกต้องยืมด้วยตนเอง โดยใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บริการยืมต่อ

               เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถยืมสารสนเทศต่อได้ 1 ครั้ง สามารถนำมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน


บริการหนังสือสำรอง

     เป็นบริการพิเศษสำหรับอาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา สามารถ สั่งหนังสือ ภายในห้องสมุด เพื่อจัดเป็นหนังสือสำรองให้นักศึกษายืมได้ โดยนักศึกษาสามารถยืมได้เพียง 1 วัน เพื่อหนังสือจะหมุนเวียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน

 

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

     เป็นบริการช่วยผู้ใช้ในการค้นหาคำตอบที่ต้องการ ซึ่งผู้ใช้อาจสอบถามด้วยตนเอง ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม สอบถามทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ ลักษณะของคำถามอาจเป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น คำถามเกี่ยวกับแหล่งจัดเก็บและบริการหนังสือ วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น หรืออาจเป็นคำถามที่ต้องใช้หนังสือ หรือหลักฐานอ้างอิงในการค้นหาคำตอบ หรืออาจเป็นเรื่องของการแนะนำหนังสือ วารสาร วัสดุสารสนเทศอื่นๆ ให้เลือกอ่านตามความสนใจ

       
                         


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.