กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDFวิสัยทัศน์   :    การบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อวิชาชีพ ชุมชนและสังคม

 

พันธกิจ    :   จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของต่อวิชาชีพ ชุมชนและสังคม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:40 น.