กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สรุปโครงการบริการวิชการประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

สรุปโครงการบริการวิชการประจำปี 2557


สรุปโครงการบริการวิชการประจำปี 2557 มีทั้งหมด 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี้


1.กลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล

2.กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

3.กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

4.กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

5.กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

6.กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:38 น.