หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(หลักสูตรใหม่)พ.ศ.2558

3. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร1เดือน)

4. หลักสูตรฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ