รายชื่อวารสาร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของอาจารย์วิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  ประจำปี พ.ศ.2559


ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่/ฉบับที่/วันที่พิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ

1.

Randomized controlled trial of a self efficacy enhancement program for the cardiac rehabilitation of Thai patients with myocardial infarction

nursing and health sciences

Volume 18(2) 2016:188-195
(June-August 2016)

นานาชาติ ฐานข้อมูล ISI

2.

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา

วารสารพยาบาลและการสาธารณสุข       

ปีที่ 26 ฉบับ 3 (กันยายน-ธันวาคม2559) หน้า104-117

TCI 1

3.

การพัฒนานักศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2559) หน้า 115-122

TCI 1

4.

ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยระยะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในเขตบริการสุขภาพที่ 7

วารสารมหาวิทยาลัย
คริสเตียน

ปีที่ 22 ฉบับ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) หน้า 510-524

TCI 1

5.

การส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีที่ 3 ฉ 3 (กย - ธค 2559) หน้า 55-66

TCI 2

6.

การฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะรีไซเคิล  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 3 ฉ 3 (กย - ธค 2559) หน้า 98-112

7.

สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติที่สำเร็จการอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

วารสารโรงพยาบาลสกลนคร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559)หน้า 48-63

TCI 2