รายชื่อวารสาร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของอาจารย์วิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  ประจำปี พ.ศ.2560


ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่/ฉบับที่/วันที่พิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ

1.
ผลของการเล่นอังกะลุงโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2560)หน้า 1-15
TCI 1
2.
การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (เมษายน 2560) หน้า 292-304
TCI 1
3.
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอสไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พยาบาลสาร
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2560) หน้า 1-12
TCI 1
4.
การประเมินผลการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม -เมษายน 2560) หน้า 513-527
TCI 1
5.
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ในหญิงไทยหลังคลอด
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2560) หน้า 123-139
TCI 1
6.
การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ 27 ฉบับ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) หน้า 80-95
TCI 1
7.
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนตำบลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม2560) หน้า 292-298
TCI 1
8.
ความรู้เจตคติและทักษะในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วารสารวิจัยและ พัฒนาระบบสุขภาพ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า 441-452
TCI 1
9.
ตัวบ่งชี้16 สรุปผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติประจำปีพ.ศ.2559-2561
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัย นครพนม ฉบับพิเศษในการประชุมวิชาการครบ รอบ 25 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้าง เสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม2560
TCI 1
10.
ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
11.
การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤติที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
12.
The Project Feasibility Analysis of a Waste-Electric Power Plant of Kamalasia Sub-district Municipality, Kamalasai district, Kalasin Province.
International  Journal of Agricultural Technology 2017
Vol.13(7.2) :1773-1789
Scopus
13.
The Project Feasibility study of Solid waste Management in Kalasin Local Governance Organizetion to Produce Refuse Derived Fuel
Vol.13(7.2) :1791-1803
14.
Initial Environmental Examination Study Report: Project of Effective Waste Management with Production as Renewable Energy of the Mahasarakham Provincial Administrative Organization.
Vol.13 (7.2) :1805-1820
15.
The Project Feasibility study of Solid waste Transfer Station of Mahasarakham , Thailand
Vol.13 (7.2) :2125-2142
16.
The Project Feasibility Study of Solid Waste Transfer Station of Pluakdaeng Subdistrict Administrative Organization,Pluakdaeng district, Rayong of Thailand.
International  Journal of Agricultural Technology 2017
Vol.13 (7.2) :2143-2160
Scopus
17.
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุต่างประเทศที่อยู่ตามลำพัง:การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science & hea
ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม2560) หน้า 72 – 82
TCI 1
18.
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับรุนแรงโดยใช้การจัดการรายกรณี
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2560) หน้า 126-138
TCI 1
 19.
ผลของการส่งเสริมการใช้กลุ่มแนวปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อการปฏิบัติการพยาบาลและอุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตรพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
วารสารโรงพยาบาล สกลนคร
ปีที่  20  ฉบับที่  2 (พฤษภาคม –สิงหาคม 2560) หน้า  191-201  
TCI 2
20.
สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 38 - 46
TCI 2
21.
ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 57 - 66
22.
รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้การระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดของวิสัญญีพยาบาล  
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 76 – 89
23.
ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการมาใช้บริการสุขภาพด้านเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมหาสารคาม
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 90 – 99
24.
การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลวาปีปทุมและเครือข่ายบริการ
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 100 – 113
25.
ชุดนวัตกรรมส่งเสริมการบริหารแขนและไหล่หลังการผ่าตัดเต้านม:จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การสร้างนวัตกรรม
วารสารโรงพยาบาล มหาสารคาม
ปีที่ 14 ฉ 3 (กย-ธค2560) หน้า 114 - 124
TCI 2