รายชื่อวารสาร การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของอาจารย์วิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.2561

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่/ฉบับที่/วันที่พิมพ์เผยแพร่

ระดับคุณภาพ

1. The validation of Performance Indicators for    Nurse Practitioners in Primary Medical Care Journal of advanced research in dynamical and control systems Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10, No. 2, 2018
หน้า 217-221
Scopus
2. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) หน้า 88 – 102 TCI 1
3. การพัฒนาบทเรียน E-learning เรื่องการสวนปัสสาวะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561) หน้าที่ 31-40 TCI 1
4. ไขปัญหาและความต้องการในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้มีส่วนได้เสียในการบริการปฐมภูมิ วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Care) ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2561) หน้า 90 – 99 TCI 1
5. การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้ เลือดออก  หอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลมหาสารคาม วารสารวิชาการสาธารณสุข        ปีที่ 27 ฉบับ 2 (มีนาคม-เมษายน2561) หน้าที่ 299-313 TCI 1
6. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 35 ฉบับ 2 (เมษายน-มิถุนายน. 2561) หน้า 140-152 TCI 1
7. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดSTยกสูง วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) หน้า 439-449 TCI 1
8. กลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วารสารการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม –สิงหาคม 2561) หน้า 175-188 TCI 1
9. การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลตนเองที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดทำทวารเทียม วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ (เมษายน 2561) หน้า 41-49 TCI 1
10. ภาวะโลหิตจางและบทบาทพยาบาลในการจัดการภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน- มิถุนายน 2561 หน้า 149-157 TCI 1
11. การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของแบบวัดการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในพยาบาลวิชาชีพไทย วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับ พิเศษ เมษายน 2561   หน้า 50-58 TCI 1
12. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 41  ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม –กันยายน 2561)
หน้า 20-31
TCI 1
13. การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องหลักการและเทคนิคการทำแผล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) หน้า 145 – 155 TCI 1
14. ประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลแบบให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ (Learning Experience of Humanistic Care)    วารสารมหาจุฬานาคร ทรรศน์   ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
หน้า 745-770
TCI 1
15. ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับ พิเศษ สิงหาคม 2561   หน้า 259-266 TCI 1
16. ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์:บทบาทพยาบาลในการประเมินและการป้องกัน ปีที่ 19 ฉบับ พิเศษ ธันวาคม 2561   หน้า 17-24
17. การศึกษากลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังระยะที่3-4 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 ฉบับ  2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) หน้า 72-86 TCI 1
18. ผลของนวัตกรรมการสร้างหัวนมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดที่มีหัวนมสั้น วารสารพยาบาลทหารบก     ปีที่ 19 ฉบับ 3 กย-ธค 61 หน้า 145-155 TCI 1
19. ผลของการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อสมรรถนะการสอนทางสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วารสารโรงพยาบาล มหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) หน้า 30 - 40 TCI 2
20. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) หน้า 41 - 52
21. การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) หน้า 41 - 52
22. การพัฒนานวัตกรรมการประเมินและจัดการอาการปวดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(บทความวิชาการ) วารสารโรงพยาบาล มหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) หน้า 41 - 52 TCI 2
23. การให้คุณค่าของการเล่นอังกะลุงในผู้สูงอายุ ชุมชนสามัคคี อำเภอเมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม   ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พค-สค 2561) หน้า 34-43 TCI 2
24. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า
25. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความสามารถในการงอข้อเข่าในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 133-143
26. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 15 ฉ 2 (พค-สค 2561) หน้า 144-153
27. ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล   (บทความวิชาการ)  ปีที่ 15 ฉ 2 (พค-สค 2561) หน้า 206-213
28. การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและจัดการภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด วารสารทันตาภิบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 136-147 TCI2
29. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สำหรับ นักศึกษาพยาบาล (บทความวิชาการ) วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2561
หน้า 150-163 
TCI 2
30. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องโรงพยาบาลมหาสารคาม วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉ 3 ( กย-ธค 2561) หน้า 24-34 TCI2
31. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่บ้าน ปีที่ 15 ฉ 3 ( กย-ธค 2561) หน้า 114-125
32. สมรรถนะการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉ 3 ( กย-ธค 2561) หน้า142 - 150
33. นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา ปีที่ 15 ฉ 3 ( กย-ธค 2561) หน้า  159-168
34. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ     ปีที่ 36  ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม –ธันวาคม 2561) TCI 1
35. ประสิทธิผลของการทำแผลด้วยน้ำเกลือนอร์มัลร่วมกับวัสดุปิดแผลซิลเวอร์ในผู้ป่วยแผลหนังเน่า วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับ (กันยายน-ธันวาคม 61 TCI 1
36. การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลตนเองที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยที่ใส่สายระบายน้ำดี  วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน  ปีที่ 24 ฉบับที่ 4  (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) หน้า 625-635 TCI 1