กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ประจำปี2560
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการวิจัย
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ทั้งภายใน-ภายนอกประจำปี2559
สรุปผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2559
คำสั่งแต่งตังผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางการวิจัย2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2558
แบบฟอร์มแผนการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ
สรุปการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้การจัดการความรู้ในองค์กร 2556
- แนวปฏิบัติ IRB SNC
แบบฟอร์มวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
แนวทางการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการผลิตผลงานวิชาการ
รายชื่อวารสารใน SJR
รายชื่อวารสาร TCI

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 02:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มืองานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
หนังสือ ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:34 น.
 

- การดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่อง

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

- การพยาบาลครอบครัว

- สิทธิและกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้สุงอายุ

 
การสังเคราะห์งานวิจัย ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
ผลงานวิจัยและตำรา ปีการึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 03:55 น.

 อาหารจำกัดเกลือโซเดียมของผุ้ป่วยไตวาย

 สมุนไพรไทยกับการรักษาเบาหวาน

 โรคเบาหวานกับการดูแลเท้า

 การสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 การดูแลผู้ป่วยภาวะอัลไซเมอร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:13 น.
 
KM งานวิจัย 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 10:11 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2013 เวลา 02:52 น.
 
การสังเคราะห์งานวิจัย ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 20:31 น.

1. ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๒. การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก

   ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔. ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการพยาบาล ในรายวิชาการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๕. การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวของเขตที่ 12

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 03:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...