Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 1. แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย
 2. แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างการผลิตและตำรา
 3. แบบฟอร์มเสนอโครงร่างผลิตผลบทความวิชาการ
 4. แบบฟอร์มเสนอโครงร่างผลิตนวัตกรรม
 5. บันทึกข้อความส่งการปรับปรุงโครงร่าววิจัย ตำรา บทความวิชาการและนวัตกรรม
 6. บันทึกข้อความขออนุญาตแก้ข้อมูล
 7. บันทึกข้อความ ส่งเอกสารการวิจัยและบริการวิชาการ
 8. บันทึกข้อความเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย ตำรา บทความวิชาการและนวัตกรรม
 9. แบบประเมินโครงร่าง และแบบประเมินวิจัย หนังสือ และตำรา
 10. แบบฟอร์มการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
 11. บันทึกข้อความรายงานการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์
 12. แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย
 13. บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิจัย

 

 
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณ 2563(ฉบับที่1)
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ประจำปี2560
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการวิจัย
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ทั้งภายใน-ภายนอกประจำปี2559
สรุปผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2558
สรุปการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้การจัดการความรู้ในองค์กร 2556
- แนวปฏิบัติ IRB SNC
แนวทางการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการผลิตผลงานวิชาการ
รายชื่อวารสารใน SJR
รายชื่อวารสาร TCI

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 04:13 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คู่มืองานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
หนังสือ ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:34 น.
 

- การดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่อง

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

- การพยาบาลครอบครัว

- สิทธิและกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้สุงอายุ

 
ผลงานวิจัยและตำรา ปีการึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 กันยายน 2012 เวลา 03:55 น.

 อาหารจำกัดเกลือโซเดียมของผุ้ป่วยไตวาย

 สมุนไพรไทยกับการรักษาเบาหวาน

 โรคเบาหวานกับการดูแลเท้า

 การสร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ

 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 การดูแลผู้ป่วยภาวะอัลไซเมอร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:13 น.
 
การสังเคราะห์งานวิจัย ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
 
การสังเคราะห์งานวิจัย ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 20:31 น.

1. ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๒. การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก

   ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔. ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการพยาบาล ในรายวิชาการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๕. การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวของเขตที่ 12

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 03:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2