Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
News
News
หน้าที่ความรับผิดชอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 22:13 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบงานวิจัยและผลงานวิชาการ

านวิจัยและผลงานวิชาการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ โครงการต่าง ๆ ของงานวิจัยและผลงาน วิชาการให้ครอบคลุมทั้งการผลิต การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนจากภายในและภายนอกสถาบัน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และวิชาชีพ

2. ดำเนินงาน ติดตาม กำกับ สนับสนุนและเอื้ออำนวย กับทั้งประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของงานวิจัยและผลงานวิชาการ

3. เป็นทีมหลักในการทำวิจัยของสถาบันทุกเรื่อง

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน กับทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการผลิต และเผยแพร่การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

5. จัดหารายได้เพิ่ม โดยการสนับสนุนการขอรับทุนอุดหนุนจากภายนอกและการ จำหน่ายผลงานวิชาการ

6. รวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:43 น.