Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
การสังเคราะห์งานวิจัย ปี 2554
การสังเคราะห์งานวิจัย ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 20:31 น.

1. ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๒. การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่เป็นพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิก

   ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๔. ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการพยาบาล ในรายวิชาการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๕. การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสสำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวของเขตที่ 12

 

 

 

๖. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๗. การติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๘. สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๕ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๙. การพัฒนารูปแบบแกนนำและเครือข่ายแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๑๐. การประเมินผลโครงการ ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

๑๑. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๑๒. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส (กสค.) เครือข่ายเขต 12

๑๓. พฤติกรรมในการบริโภคไอโอดีนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม

๑๔. ผลการใช้ผู้ป่วยจำลองในการประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๑๕. กระบวนการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในคลินิกชุมชนอุทัยทิศจังหวัดมหาสารคาม

๑๖. ถอดบทเรียนโครงการสาน 3 วัย : ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานตำบลเขวา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

๑๗. ถอดบทเรียนโครงการสาน 3 วัย : ร้อยดวงใจ  ห่วงใยผู้สูงอายุตำบลวังแสง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 03:12 น.