Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
วิจัยเรื่อง ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษา
วิจัยเรื่อง ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 20:43 น.

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๑. การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง  ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

๒. ความสำคัญของปัญหา

           การอ่านจัดเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร  จากความก้าวหน้าและทันสมัยของวิทยาการด้านการสื่อสาร  ได้ย่อสังคมโลกให้มีขนาดเล็กและแคบลง  ผู้คนไม่ว่าจากซีกโลกใดสามารถติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร  ณ  จุดใดจุดหนึ่ง ในโลกเหตุการณ์นั้น  ๆ  จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น  และอย่างรู้ทันนั้น  การติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในโลกจึงกลายเป็นความจำเป็น  และหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกก็คือการอ่าน  อีกทั้งการอ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้อ่านทำให้มีความรอบรู้  ที่สำคัญทำให้เป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลและมีวิสัยทัศน์  เนื่องจากการอ่านเป็นการจุดประกายความคิดของผู้อ่าน  ทำให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญาด้วยการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับความคิดของตนเอง  เกิดเป็นความคิดใหม่ในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ  ขึ้นไปอีก 

           การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านนั้น

ห้องสมุดจึงต้องทำหน้าที่หลักคือ เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชา  ดังนั้นห้องสมุดจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี เพื่อจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์  ความรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะหากผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดี การเรียนวิชาต่าง ๆ ย่อมประสบผลสำเร็จ   

 

๓. วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย

 

  ๓.๑  เพื่อค้นหาจุดอ่อน  จุดแข็ง  และแนวทางพัฒนา

  ๓.๒  เพื่อค้นหาข้อค้นพบใหม่

 

๔. กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย

 

          ๔.๑ ทบทวนงานวิจัยเรื่อง  ลักษณะการอ่าน และความคิดเห็นต่อการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ผู้วิจัยคือ นางสาวศรีจันทร์  ทองโรจน์  และนางสาวสัมฤทธิ์ 

ขวัญโพน   เป็นการวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนางานห้องสมุดในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา

 

           ๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อค้นพบ  โดยมีประเด็นที่สนใจคือ 

ข้อค้นพบเดิม  ข้อคนพบใหม่  และประโยชน์จากการวิจัย

           ๔.๓ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย

               ๔.๓.๑  จุดอ่อน  จุดแข็ง  และแนวทางพัฒนา

                   จุดอ่อน  คือ  เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  แต่เมื่อเป็นคำถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  นักศึกษาจะไม่ค่อยเขียนเสนอแนะ

                   จุดแข็ง  คือ  นักศึกษาได้สะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาในการอ่าน  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่าน  และความคิดเห็นต่อการอ่าน ที่งานห้องสมุดสามารถนำข้อมูลมาพัฒนางานได้อย่างแท้จริง

               ๔.๓.๒  ข้อค้นพบใหม่ 

                   จากการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้  พบว่า  ปัญหาในการอ่านที่เกิดจากตัวนักศึกษาเอง  คือ  ไม่มีเวลาสาเหตุเนื่องจากแบ่งเวลาไม่เป็น   ปัญหาในการอ่านที่เกิดจากอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาส่วนมากยังมองว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนที่จะต้องแนะนำสิ่งพิมพ์ที่ควรอ่าน   ซึ่งขัดแย้งกับบทบาทการเป็นนักศึกษาที่จะต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

๕. ประโยชน์ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย

 

           ๕.๑  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

               กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  คือ  นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการที่งานห้องสมุดนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา

           ๕.๒  ประเด็นการวิจัยครั้งต่อไป

              คณะผู้สังเคราะห์งานวิจัยเห็นว่า นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาไม่เป็น และอ่านเร็วแต่จับใจความไม่ได้  ควรได้รับการฝึกฝนรวมถึงคำแนะนำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีการศึกษาปัญหาเชิงคุณภาพในด้านตัวผู้เรียน  ห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน  ว่าเอื้อต่อการให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือไม่