Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่: โรงพยาบาลมหาสารคาม
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่: โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2013 เวลา 02:22 น.
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๑. การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง  รูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่:  โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๒. ความสำคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า  บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่ทุกข์ทรมานและนำไปสู่ความพิการและเสื่อมสมรรถภาพมากมาย  โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ  ถุงลมโป่งพองและมะเร็งหลายชนิด  อีกทั้งพบว่าพิษภัยที่เกิดจากควันบุหรี่ของผู้สูบแพร่ไปสู่บุคคลใกล้ชิดหรือที่เรียกว่า
บุหรี่มือสอง  ควันบุหรี่ทำลายสุขภาพ เป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร 
องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานต่างๆทั่วโลกได้ดำเนินงาน
เพื่อคิดค้นมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่    ทั้งมาตรการทางสุขภาพ มาตรการทางสังคม มาตรการทางด้านกฎหมายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจ   แต่การควบคุมการสูบบุหรี่มิอาจดำเนินการโดยอาศัยมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงลำพัง
จำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมือ ร่วมใจ
ผลึกกำลังกันให้เข้มแข็ง  
จึงจะสามารถต้านทานเล่ห์กลการตลาดของบริษัทบุหรี่และปกป้องประชาชนผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ให้รอดพ้นจากพิษภัยบุหรี่ทั้งในฐานะผู้บริโภคยาสูบเอง หรือเป็นผู้สูบบุหรี่มือ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ได้นำหลักสูตรควบคุมยาสูบมาใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
จากผลการประเมินพบว่าการให้การพยาบาลเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคคลวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเลิกบุหรี่  
ต้องเกิดความต่อเนื่องและมีการประเมินผลที่ต่อเนื่องชัดเจน    แต่ด้วยข้อจำกัดด้านระยะเวลาการฝึกและการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
ความต่อเนื่องในการติดตามกรณีศึกษาและการส่งต่อให้กับคลินิกเลิกบุหรี่จึงขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้   เมื่อศึกษาสถานการณ์การเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่      พบว่าผู้รับบริการ
ไม่มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่
:โรงพยาบาลมหาสารคาม 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและฝึกในการใช้แนวทางการวางแผนการนำแบบจําลองข้ามทฤษฎีมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓. วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย 
๓.๑  เพื่อค้นหาจุดอ่อน  จุดแข็ง 
และแนวทางพัฒนา
 
๓.๒  เพื่อค้นหาข้อค้นพบใหม่
๔.
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย
๔.๑
ทบทวนงานวิจัยเรื่อง  รูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำบัดในคลินิกเลิกบุหรี่
:  โรงพยาบาลมหาสารคามผู้วิจัยคือ
นางศิราณี  อิ่มน้ำขาวและคณะ  เป็นการวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและฝึกในการใช้แนวทางการวางแผนการนำแบบจําลองข้ามทฤษฎีมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สนใจเลิกบุหรี่ของนักศึกษาและอาจารยืพยาบาลได้
๔.๒
สังเคราะห์งานวิจัยถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อค้นพบ  โดยมีประเด็นที่สนใจคือ
ข้อค้นพบเดิม  ข้อคนพบใหม่ 
และประโยชน์จากการวิจัย
๔.๓ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย
๔.๓.๑  จุดอ่อน 
จุดแข็ง  และแนวทางพัฒนา
จุดอ่อน  คือ  เป็นการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างยังไม่ครอบคลุมประชากรแต่ละหน่วยบริการ  กลุ่มตัวอย่าง ๑๕
คนอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้ง ๒๐ หน่วยบริการปฐมภูมิได้
จุดแข็ง 
คือ  เป็นการวิจัยที่เกิดจากกระบวนการเชิงคุณภาพที่ได้ข้อมูลจากการติดตามผู้รับบริการตลอดระยะเวลาการศึกษาระยะยาว

เดือนที่สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษารูปแบบของผู้ประสบความสำเร็จของการเลิกบุหรี่มาใช้ได้และสร้างให้เห็นภาพของแรงบันดาลใจที่สามารถช่วยให้บุคคลเลิกบุหรี่ตามกระบวนการได้
๔.๓.๒  ข้อค้นพบใหม่
จากการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ พบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวและการติดตามเยี่ยมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
ควรให้เวลากับผู้สูบบุหรี่ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยเฉพาะในรายที่ติดบุหรี่ค่อนข้างมากและสูบเป็นระยะเวลานาน และกำลังพยายามในการลดปริมาณการสูบบุหรี่
ควรให้โอกาสในการค่อยๆ ลดก่อนแล้วจึงเลิกเด็ดขาดเป็นไปตามบริบทของแต่ละคนต้องไม่คาดหวังหรือนำไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น
๕.
ประโยชน์ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย
๕.๑ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  คือ  ผู้สูบบุหรี่สามารถนำรูปแบบที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์สามารถนำไปประกอบการเรียนการสนอและการให้บริการในคลินิกได้
๕.๒ 
ประเด็นการวิจัยครั้งต่อไป
คณะผู้สังเคราะห์งานวิจัยเห็นว่า
ควรทำการศึกษาให้ต่อเนื่องในกรณีศึกษาเดิมและเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นครอบคลุมการเป็นตัวแทนหน่วยบริการและขยายผลสู่กลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จต่อไป