Deprecated: Function split() is deprecated in /home/www/group/research/templates/3in1majortom/index.php on line 90
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ประกาศรายชื่องานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณ 2563(ฉบับที่1)
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ประจำปี2560
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอาจารย์ผู้สอนด้านการวิจัย
สรุปผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ทั้งภายใน-ภายนอกประจำปี2559
สรุปผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2559
ประกาศคุ้มครองสิทธิปีงบประมาณ 2558
สรุปการแลกเปลี่ยนเรีบนรู้การจัดการความรู้ในองค์กร 2556
- แนวปฏิบัติ IRB SNC
แนวทางการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในการผลิตผลงานวิชาการ
รายชื่อวารสารใน SJR
รายชื่อวารสาร TCI

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เวลา 04:13 น.