รายนามผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 07:49 น.

 

รายนามผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย

1.ดร.อัจฉา มีนาสันติรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2. ดร.ควัญเทียน วงศ์จันทรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นางมลฤดี แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นางสาวศุภรดา วงศ์จำปา พยาบาลวิชาชีพ

5. นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ  พยาบาลวิชาชีพ

6. นางสาวรัตติกร  พรดอนก่อ  พนักงานธุรการ