คำสั่งต่างๆ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
  1. คำสั่งแต่ตั้งผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางการวิจัยประจำปี 2559
  2. คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการวิจัยประจำปี 2559
  3. คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำปี 2559