นโยบายกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาแผนงาน การพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและมีการส่งเสริมตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถาบันตามมาตรฐานที่กำหนด

๑.นโยบายการพัฒนาแผนงานของสถาบันให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
๒.นโยบายด้านส่งเสริมพัฒนาตรวจสอบคุณภาพสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๓.นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้มีความทันสมัยพร้อมใช้
๔.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีความสุขและมีความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรม