กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 2 งาน

1. งานยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบมีดังนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด พรบ. การศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อพัฒนานโยบายของวิทยาลัย

2. จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

3. ดำเนินการเกี่ยงกับการจัดทำงบประมาณของวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้ การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เช่น การใช้จ่ายเงินประมาณ การรายงานผลโครงการ

5. เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน

6. จัดทำรายงานประจำปี

7. เผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบายและแผนแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

8. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป


2. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบมีดังนี้


1. สำรวจวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย
2.จั ดทำคู่มือและหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อไปประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  อบรมหลักสูตรบริหารหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการนำเสนอผลการประชุมในเชิงวิชาการ
6. ติดตามผลการนำความรู้จากการไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน
7. ประชาสัมพันธ์  การไปอบรมประชุม
8. จัดเตรียม  วางแผน  ดำเนินการ  HRD
9. สรุปรายงาน  HRD
10. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่  ณ วิทยาลัย
11. จัดทำสถิติการฝึกอบรม
12. บันทึกฐานข้อมูล  การพัฒนาบุคลากร