ปณิธาน = ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ ::::::ค่านิยม= คิดดี ทำดี พูดดี ชีวี มีสุข
Get Adobe Flash player
Home ผลงานวิชาการนักศึกษา

รายงานรางวัลที่นักศึกษาพยาบาลได้รับ

>

                                                                      สรุปข้อมูลศิษย์เก่า (ทั้งหมด)  

                                          ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ

                                                               วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
      กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ       

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ วดป.ที่ได้รางวัล

นางสุอังคนา ไชยชมพู

(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น)

พยาบาลเทคนิคดีเด่น สมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๒๗

นายยชุรเวท กระจ่างจิต

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๔๘
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

นางสาวรุ่งทิวา ศรีเดช

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๔๗
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘

นายศิวพล ศรีแก้ว

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๔๙
๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

นางสาวจุรีนันท์ บุญยกิจ

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๔๘
๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

นางสาวสุดารัตน์ เซนรัมย์

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๔๙ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

นางบรรจง กุลเสาร์

(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น)

พยาบาลเทคนิคดีเด่นสมาคมพยาบาลสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๔๙
นางบรรจง กุลเสาร์(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) การนำเสนอวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๙
นางกุลนาถ อยู่ทองอ่อน(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษายาเสพติดดีเด่น ปี ๒๕๔๙
๑๐ นางสาวชนิสราภรณ์ รัตนเกษตรสิน(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) เกียรติบัตรกีฬาตะกร้อหญิง กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๐
๑๑ นางกุลนาถ อยู่ทองอ่อน(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) รางวัลดีเด่น การดำเนินสารเสพติดและสุขภาพจิต เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๐
๑๒ นายโชติวิทย์ พิเมย(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๐
๒๕๕๐
๑๓ นางบรรจง กุลเสาร์(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) การนำเสนอวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๐
๑๔ นายดิษฐพล ใจซื่อ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๑
๒๕๕๑
๑๕ นางสาวศุภลักษณ์ รินทะรึก(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ)จากโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๘๐ ชุมชน ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๖ นายกานต์กนก สุวรรณมาศ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๕๑  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๗ นายดิษฐพล  ใจซื่อ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๕๑
๑๘ นายดิษฐพล  ใจซื่อ Model สื่อการสอนโรคความดันโลหิตสูง ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของนักศึกษาพยาบาลในการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๑ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๙ นางสาวลัดดาวัลย์  สารโยธา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๔ รุ่นที่ ๒๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามปีการศึกษา ๒๕๕๐  ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC Net) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๑

๓-๕ กันยายน ๒๕๕๑
๒๐ นายวีระศักดิ์  อเนกศักดิ์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๔ รุ่นที่ ๒๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามปีการศึกษา ๒๕๕๐  ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC Net) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๑

๓-๕ กันยายน ๒๕๕๑
๒๑ นางสาวภิงค์พร  ภูผาหลวง(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลระดับดี ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  ๔ รุ่นที่ ๒๓ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามปีการศึกษา ๒๕๕๐  ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEC Net) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๑ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๑
๒๒ นายชนินทร์  ประกายสิทธิ์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๑ ๘ กันยายน ๒๕๕๑
๒๓ นายดิษฐพล  ใจซื่อ

รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษาตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๑

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒๔ นายอมรชัย  อาสาทำ

รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษาตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๑

๒๕ นางสาวธิดารัตน์  ทะละศรี

รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษาตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๑

๒๖ นางสาวกฤษฎาภรณ์  เศษบุปผา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษาตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๑
๒๗ นางสาวกรรวี เฮืองคำใส(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา ในโครงการประกวดความเรียง“สุขภาวะสร้างได้” สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒๘ นายดิษฐพล  ใจซื่อ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชนะเลิศที่ ๑ การประกวดบทอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง Edutainment กับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๙ นางสาวนิรัฐฐา ยะราไสย์(พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง) รางวัลดีเด่น ประสบการณ์การใช้เครื่องมือวิถีชุมชน ๗ ชิ้น ประเภทพัฒนาชุมชน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓๐ นางสาวกรรวี  เฮืองคำใส(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชยการประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง Edutainmentกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในวันที่๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๑๙- ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓๑ นางกุลนาถ อยู่ทองอ่อน(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นจังหวัด TO BE NUMBER ONEระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๑ –๒๕๕๒
๓๒ นางกุลนาถ อยู่ทองอ่อน(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นจังหวัด TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ(รางวัลชมเชย) ปี ๒๕๕๑ –๒๕๕๒
๓๓ นางกุลนาถ อยู่ทองอ่อนพยาบาลศาสตร์ระดับต้น) รางวัลผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการบริการจัดการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒
๓๔ นางอรพรรณ สุนทวง(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) ผลงานวิจัยดีเด่นประเภท Oral Presentation จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขปี ๒๕๕๒
๓๕ นางสุภาพรณ์ กัณฑ์สุระ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) ชนะเลิศอันดับ ๑ ผลงานวิชาการ สมาคมพยาบาลสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๒
๓๖ นางสุภาพรณ์ กัณฑ์สุระ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) ผลงานวิชาการดีเด่นประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณะสุข ปี ๒๕๕๒
๓๗ นางอรทัย ไพรบึง(พยาบาลศาสตร์ระดับต้น) ข้าราชการดีเด่นของมูลนิธิสาธารณสุขศรีสะเกษ ปี ๒๕๕๒
๓๘ นางสาวศิริพร  มหานิล(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓๙ นางสาวศิริพร  ศรีบุรมย์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๐ นางสาวศิริภรณ์  พิมพ์บูล(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๑ นางสาวศุภรดา  วงศ์จำปา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๒ นายสมศักดิ์  วงค์ไชยสิทธิ์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๓ นางสาวสะใบทิพย์  สียา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๔ นางสาวสุดารัตน์  โฮมวงศ์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓  การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๕ นางสาวสุทาธินี  เลิศศิริ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลการนำเสนอผลงานอันดับที่ ๓ การประกวดผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง  วิชาการนันทนาการกับการส่งเสริมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วันที่๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี กรุงเทพ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔๖ นางสาวชนิสราภรณ์ รัตนเกษตรสิน(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) นักกีฬาดีเด่นกีฬาสาธารณสุขสามัคคี กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๓

๔๗

นางชลภัสสรณ์  วิวรรณพงษ์

มีผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลดีเด่นนำเสนอในสัปดาห์วันพยาบาลสากลปี ๒๕๕๓ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๔๘ นางสาวรอกีเย๊าะ แมซา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๔๙ นางสาวณปภัช จันทร์เจริญ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๐ นางสาวจิตราภา ใสสะอาด(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๑ นางสาวธันวา ดาแร่(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๒ นางสาวกัรตีนี กอตอ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๓ นางสาวเนตรนภา เทพสุข(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๔ นางสาวบุหลัน คงหัด(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๕ นายไอมาน สะดียาม(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๖ นางสาวฮาลีหม๊ะ หลงอาหลี(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๗ นางสาวสุภัคนุช แฝงฤทธิ์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

รางวัลชมเชย  ด้านผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
๕๘ นายเกรียงไกร วลัยศรี (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒บทอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน ๖ บท ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕๙

นายดำรงศักดิ์ จันทะไพร(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๐

นายอนุชา ชัยลิ้นฟ้า (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย  การประกวดร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๑

นายวุฒิชัย สมกิจ (พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่องโมบายเพลงกล่อมเด็กจากภูมิปัญญาเสริมสร้างพัฒนาการ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๒

นางสาวกนกลักณ์ ห้วยทราย(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๓

นางสาวดาวใจ อภัยศรี(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๔

นางสาวเบญจวรรณ พันหนองหว้า(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๕

นางสาวปริศนา ปัญโยวัฒน์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๖

นางสาวพรรณพิศ พูมพิจ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๖๗

นางสาวภัทรินทร์ ศรีนอ(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัลชมเชย (Poster) อันดับที่๒การนำเสนอผลงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๖๘ นายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต) รางวัล ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม จากสำนักพระพุทธศาสนา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๖๙ นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)  รางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๗๐ นายผยุงศักดิ์ อัมพวา(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)  รางวัลต้นแบบคนดี จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
๗๑

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการมีชีวิตโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้ารการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาวพบ.อุดรธานี

 ๒๐-๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕
๗๒

นายวันเฉลิม  พันจันทร์และคณะ

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดการนำเสนอผลงานด้วยวาจาโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาวพบ.อุดรธานี

๒๐-๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕

๗๓

นายกำทร  ดานา

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

บทความวิชาการ “การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง” ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร พยาบาลศาสตร์ศึกษา กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

๗๔

นางกาญจน์วจี จตุเทน

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

ได้รับรางวัลดีเด่น ของเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. เรื่องร้อยด้วงใจปลอดภัยจากควันบุหรี่

 ๒๕๕๔

๗๕

นางกาญจน์วจี จตุเทน

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ศูนย์การแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โรงพยาบาลเสลภูมิได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ระดับดีเด่น

 ๒๕๕๔

๗๖

นางกาญจนา จันทะนุย

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

พยาบาลชุมชนดีเด่นจากชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยและนำเสนอการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

 ๒๕๕๕

๗๗

นางกาญจนา จันทะนุย

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต)

 

ภาพการรับโล่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นในชุมชนเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

 ๒๕๕๕

๗๘

นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย

(พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ต่อเนื่อง)

 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมศึกษา

 

 ๒๕๕๕

    

 

 

 

 

 

Last Updated (Tuesday, 03 June 2014 08:57)

 
กระดานข่าว
บุคคลออนไลน์
We have 9 guests online
Copyright © 2011 ---วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 โทร. 043-711411 โทรสาร 043-722404 Email Address smnc@smnc.ac.th All Rights Reserved.