งานสวัสดิการและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเป็นโรคไข้เลือดออก