รูปแบบการสังเคราะห์งานวิจัย

 ๑.ชื่อเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัย

๒.ความสำคัญของปัญหา

๓.วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย

          ๓.๑ เพื่อค้นหาข้อค้นพบใหม่

          ๓.๒ เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางพัฒนา

๔. กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย

          ๔.๑ การทบทวนงานวิจัย

          ๔.๒ สังเคราะห์งานวิจัยถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อค้นพบ

          ๔.๓ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย

๕. ประโยชน์ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย

          ๕.๑ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

          ๕.๒ ประเด็นการวิจัยครั้งต่อไป

Leave a Reply

KM แยกรายเดือน
สำหรับสมาชิก