ผลการดำเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตวศม. ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ดังนี้

ผลงาน          

๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า

-จากการติดตามดูงาน วพบ.กรุงเทพ พบว่าการจัดทำหอประวัติศาสตร์เป็นที่น่าสนใจ มีการจัดทำเป็นหลักแหล่ง ซึ่งมาพบว่า วศม. มีการจัดทำไม่เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งมีผู้ดูแลที่ชัดเจน มีการนำอุปกรณีการแสดงของนักศึกษามาเก็บทำให้ไม่เป็นระเบียบ

๒.จัดทำเวปไซด์กลุ่มกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งในการเข้าถึงของนักศึกษา

-ในการทำงานด้านเวปไซด์ไม่มีการทำงานที่ชัดเจน จึงมีการริเริ่มทำจากเวปกลุ่มกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นเวปไซด์นำร่องให้กับกลุ่มงาน แต่สิ่งพบคือเวลาในการดูแลเวปไม่มีเท่าที่ควรเนื่องจากมีภาระงานที่รับผิดชอบเป็นงานประจำอยู่แล้วทำให้การจัดทำเวปไซด์ไม่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งบุคคลากรที่จัดทำมีความรู้และทักษะในการจัดทำไม่มากทำให้บางครั้งไม่น่าสนใจพร้อมทั้งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าปกติ

๓. สร้างช่องทางทางเลือกสำหรับการพูดคุยของนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นกระดานข่าวอินถวา

-การจัดทำกระดานข่าวมีอยู่แล้วจากกการจัดทำเวปไซด์วิทยาลัยเดิม ทำให้การทำงานง่ายอยู่แล้ว

๔. ดำเนินการกระตุ้นการจัดส่งผลงานวิชาการของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการเพิ่มพูนจำนวนผลงานของนักศึกษาและศิษย์เก่า

-ในการจัดทำเพื่อกระตุ้นการทำงานและการทำผลงาน ในขณะนี้ดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแผนรายปี

Leave a Reply

KM แยกรายเดือน
สำหรับสมาชิก