การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ ให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ   การพัฒนาการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  คือ  ครู  อาจารย์ ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ในด้านต่าง  ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  คือ  หลักการจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการประกันคุณภาพ หลักการจัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา  ครู  อาจารย์ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัย  และพัฒนาหลักสูตร  เพื่อจะนำผลที่ได้ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการ  ตั้งแต่การหาปัญหา  การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  การทดลองปฏิบัติการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  รวมทั้งการสรุปและรายงานผลเพื่อเป็นการยืนยันผลการกระทำ  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คือการวิจัยนั่นเอง  (สุภัทรา เอื้อวงศ์.    2553  )

                  โดยจากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนผลงานวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2548-2552   พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่

  1. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  แล้วสอนแบบบรรยายแบบ  Participatory  Learning   ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมทำให้ตื่นตัวตลอดเวลา 
  2. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดประสบการณ์โดยมีกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รู้จักคิดค้น  สร้าง  และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  สรุปความคิด  ความรู้ด้วยตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ความสุข  
  3. การเรียนสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  และรู้จักรับผิดชอบด้วยตนเอง
  4. การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ  เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันนำมาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ลดความซ้ำซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา ในการแสวงหาความรู้ช่วยแบ่งเบาภาระทั้งของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
  5. การเรียนสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน  เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน   การทำงานเป็นกลุ่ม   แสดงถึงการพัฒนาความก้าวหน้าของเจ้าของแฟ้มสะสมงาน
  6. การจัดการเรียนโดยใช้ E-learning การเรียนการสอนแบบ eLearning ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก จุดเด่นของการเรียนรู้แบบนี้คือ การเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ สำหรับการสร้างเนื้อหาก็มีลักษณะที่ทำให้สิ่งที่สร้างขึ้นนั้นนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา เรียกซ้ำได้ไม่รู้จบ การดำเนินการต่าง ๆ จึงใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วย เช่น การประเมินผล การสอบ ทดสอบความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น

                      แต่อย่างไรก็ตาม  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละแบบนั้นนักศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันไป  หรือต้องมีบริบทด้านการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  ดังนั้นก่อนนำรูปแบบการจัดการสอนแต่ละแบบเข้ามาใช้  อาจารย์ผู้สอนอาจจะต้องมีการศึกษาบริบทด้านการจัดการเรียนการสอน  ศึกษาภูมิหลังของผู้เรียน  นิสัยการปฏิบัติตน ทักษะ  ความสามารถ  สภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  เพื่อให้เกิดผลในเชิงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

Leave a Reply

KM แยกรายเดือน
สำหรับสมาชิก