1. แก่นความรู้ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตผลงานวิจัย
2. แก่นความรู้ กลุ่มกิจการนักศึกษา เรื่อง รูปแบบการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3. แก่นความรู้ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เรื่อง คู่มือการใช้ website และระบบ VDO conference เครือข่าย NEC net.
4. แก่นความรู้ กลุ่มวิชาการ แก่นความรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอนภาคทฤษฎี
4. แก่นความรู้ กลุ่มบริหารทั่วไป แก่นความรู้ เรื่องการรับ-ส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

KM แยกรายเดือน
สำหรับสมาชิก