ตาราง: ทุนการศึกษา


ปีการศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อทุนที่ได้รับ จำนวนเงินต่อปี
2547
4711301001
สมเด็จย่า 90
5,000.00
2549
4811301057
สมเด็จย่า 90
5,000.00
2547
4711301078
มูลนิธิโอกุระ
5,000.00
2548
4811301084
มูลนิธิโอกุระ
5,000.00
2547
4711301037
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช
7,500.00
2547
4711301075
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(จุมพล)จุฑาธุช
7,500.00
2549
4711301074
มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
12,000.00
2549
4711301093
มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
12,000.00
2549
4711301096
โครงการจีเอสเค: พยาบาลเพื่อชุมชน
20,000.00
2549
4811301007
โครงการจีเอสเค : พยาบาลเพื่อชุมชน
20,000.00