สารสนเทศกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

ตาราง: รางวัลที่ได้รับ  Printer Friendly   ส่งออกเป็น Excel   ส่งออกเป็น Word

 ค้นหา
  แสดงทั้งหมด 
    

ปีการศึกษา
ชื่อนักศึกษา
รางวัลที่ได้รับ (*)
หมายเหตุ (*)
 
2551
502701060, นางสาวศุภลักษณ์ รินทรึก
รางวัลเชิดชูเกียรติ(ระดับประเทศ)จากโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ
 
มุมมอง
2551
4811301020
Model สื่อการสอนโรคความดันโลหิตสูงได้รับรางวัลนวัฒตกรรมดีเด่นของนักศึกษาพยาบาล
 
มุมมอง
2551
4811301005
Model สื่อการสอนโรคความดันโลหิตสูงได้รับรางวัลนวัฒตกรรมดีเด่นของนักศึกษาพยาบาล
 
มุมมอง
2551
4811301020
รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง แผงไข่มะกรูดในการประชุมวิชาการNEC Net
 
มุมมอง
2551
4811301072
รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง แผงไข่มะกรูดในการประชุมวิชาการNEC Net
 
มุมมอง
2551
4811301084
รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง แผงไข่มะกรูดในการประชุมวิชาการNEC Net
 
มุมมอง
2551
4811301058
รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง แผงไข่มะกรูดในการประชุมวิชาการNEC Net
 
มุมมอง
2551
4811301032
รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม
 
มุมมอง
2551
4811301020
รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติ
 
มุมมอง
2551
4811301110
รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติ
 
มุมมอง
2551
4811301029
รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติ
 
มุมมอง
2551
4811301004
รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุธรรมชาติ
 
มุมมอง
2551
4811301030
รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาในครงการประกวดความเรียน"สุขภาวะสร้างได้"
 
มุมมอง
2552
4811301020
รางวัลชนะเลิศที่ 1 ประกวดบทอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
มุมมอง
2551
4811301020
นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 
มุมมอง
2551
4811301030
รางวัลชมเชยการประกวดงานนวัตกรรมของนักศึกษา ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ
 
มุมมอง
2551
4811301005
นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
 
มุมมอง
2549
4711301092
เยาวชนดีเด่น จ.มหาสารคาม
 
มุมมอง
2550
4711301020
นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
มุมมอง
2549
4611301044
นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
4 สิงหาคม 2549
มุมมอง
2548
4511301010
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
มุมมอง
2548
4511301034
นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุมมอง
2547
4411301033
รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นแห่งประเทศไทย
 
มุมมอง
2552
512701063, นางสาวศิริพร มหานิล
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701064, นางสาวศิริพร ศรีบุรมย์
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701065, นางสาวศิริภรณ์ พิมพ์บูลย์
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701066, นางสาวศุภรดา วงค์จำปา
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701067, นายสมศักดิ์ วงค์ไชยสิทธิ์
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701068, นางสาวสะใบทิพย์ สียา
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
2552
512701069, นางสาวสุดารัตน์ โฮมวงศ์
รางวัลนำเสนอผลงานนวัตกรรมอันดับที่ 3 เรื่อง healt to hand วพบ.กรุงเทพ
18ถึง19กุมภาพันธ์ 2553
มุมมอง
หน้า  หน้าแรก กลับ ต่อไป สุดท้าย  จาก 2
     ระเบียน 1 ถึง 30 จาก 40

 

 งานพัฒนาสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม