#
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week105
mod_vvisit_counterLast week577
mod_vvisit_counterThis month1960
mod_vvisit_counterLast month2271
mod_vvisit_counterAll days589348

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: ก.ค. ๒๔, ๒๕๖๐
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


โรงพยาบาลมาหสารคามร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมทักษะแกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ... read more

ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-14 เมษายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ... read more

ในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน" ณ ห้องประชุมอินถวา วิทยาลลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามารถคี จัวหวัดมหาสารคาม(สภากาแฟ)วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more
by camp26

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม"เมื่อวันที่?๑๕ มีนาคม พ.ศ.?๒๕๒๕ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๘ มีนาคม พ.ศ.?๒๕๒๕ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในวันที่?๒๓ ธันวาคม พ.ศ.?๒๕๒๖?
?
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีเนื่อที่ทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ แห่งคือ
แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า "วศม.๑" มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนผดุงวิธี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม?โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางเหรียญพุทธัสสะ จำนวน ๒๐ ไร่ และซื้อเพิ่มอีก ๑๐ ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสารธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬา รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์?และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า "วศม.๒" มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ หลังอาคารที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑?หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางไปอำเภอกมลาไสย จัวหวัดกาฬสินธุ์?

ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ????????????
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เริ่มเปิดสอนนักศึกษาพยาบาลใน ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โดย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๑๕๐ คน

ปีการศึกษา?๒๕๒๘ -?๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)

ปีการศึกษา?๒๕๓๓ -?๒๕๓๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ปีการศึกษา?๒๕๓๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง?๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี

ปีการศึกษา?๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง?๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ.?๒๕๔๐?เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้าสมทบกับมหาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง?กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบับกฤษฏีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๖ ก. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐????????????
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยังได้ดำเนินการอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชน ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการวิจัยด้านการศึกษาและการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

???

สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์การก่อสร้างวิทยาลัย
ในวันที่?๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕

 
ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล
 

 
สำหรับสมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน