Get Adobe Flash player
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday84
mod_vvisit_counterThis week299
mod_vvisit_counterLast week582
mod_vvisit_counterThis month1652
mod_vvisit_counterLast month2658
mod_vvisit_counterAll days659019

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: พ.ย. ๒๐, ๒๕๖๒
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

The 2019 student exchange program will be implement in the first semester of the 2019 -2020 academic year (September 2019) ... read more

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ จัวหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่7)ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ... read more
by camp26

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม"เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีเนื่อที่ทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ แห่งคือ
แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า "วศม.๑" มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนผดุงวิธี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม?โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางเหรียญพุทธัสสะ จำนวน ๒๐ ไร่ และซื้อเพิ่มอีก ๑๐ ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสารธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬา รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์?และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า "วศม.๒" มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ หลังอาคารที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑?หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางไปอำเภอกมลาไสย จัวหวัดกาฬสินธุ์?

ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เริ่มเปิดสอนนักศึกษาพยาบาลใน ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โดย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๑๕๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ -๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ -๒๕๓๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้าสมทบกับมหาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบับกฤษฏีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๖ ก. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยังได้ดำเนินการอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชน ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการวิจัยด้านการศึกษาและการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์การก่อสร้างวิทยาลัย
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕

 

สายตรงผู้อำนวยการ
ดร.นิสากร  วิบูลชัย
รักษาการผู้อำนวยการ

E-mail nisakorn1@smnc.ac.th 


ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน