Get Adobe Flash player
เลือกแปลภาษา
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47
mod_vvisit_counterYesterday84
mod_vvisit_counterThis week298
mod_vvisit_counterLast week582
mod_vvisit_counterThis month1651
mod_vvisit_counterLast month2658
mod_vvisit_counterAll days659018

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 10.1.100.254
,
Today: พ.ย. ๒๐, ๒๕๖๒
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวกิจกรรม วศม.


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ... read more

The 2019 student exchange program will be implement in the first semester of the 2019 -2020 academic year (September 2019) ... read more

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ... read more

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ จัวหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่7)ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ... read more
by camp26

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลผลิตมีคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาชุมชนที่เน้นหมายถึงการบริหารโดยจัดการศึกษา

1 . การคัดเลือกคนจากชุมชนมีงบสนับสนุนจากชุมชนการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชนการทำงานในชุมชน

2 . การจัดการเรียนการสนอเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยหลัก Communitybased และ ชุมชน ที่มุ่งเน้น โดยมีรูปแบบการเรียนรู้อิงสภาพจริง ( Authentic พิง ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจบุคคลครอบครัวและ แท้จริงชุมชนอย่าง

คุณภาพ หมายถึงมาตรฐานวิชาชีพมีคุณลักณะบั ณ บัณฑิตประสงค์ที่พึง

พันธกิจ? ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขบริการวิชาการสู่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญามีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นเพื่อบริการพยาบาลและสาธารณสุขแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปณิธาณ ปัญญาเลิศเทิดคุณภาพคุณธรรมนำ

???????????ปัญญาเลิศ คือความคิดดีคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์เกิดจากใฝ่รู้มีศีลสมาธิทำให้เกิดปัญญา

?????????? เทิดคุณธรรม คือการทำความดียึดมั่นดังนี้ในคุณธรรม

  • มีวินัยในซื่อสัตย์ตัวเอง
  • อดทนเสียสละขยัน
  • เอื้ออาทรมีความรับผิดชอบ
นำคุณภาพ
  • เมื่อคิดดีทำดีทำแล้วมีคุณค่าถูกต้องมีประโยชน์
  • มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ที่พึง
  • ใช้กุลยททธ์ประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม 5 สและสถานที่อยู่ทำงานน่า

คุณลักณะของบัณฑิตประสงค์ที่พึง

1 มีความรู้และทักษะทางพยาบาลวิชาการ

2 มีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลของวิชาชีพ

3 ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้

5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

6 มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

7 มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

9 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

?????????????

?? ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วิทยลัย

 

???ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกอินถวาหรือดอกพุดซ้อนซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์แสดงออกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลและเมตตากรุณา

 

สีประจำ วิทยาลัย?คือสี ?สีชมพูมะเหมี่ยว??(Chocking Pink) ?เป็นสีของเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยว ( สีชมพูเข้ม ) หมายถึงสีแห่งความเข้มแข็งความสดใสและมีชีวิตชีวา

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:%M น.)

 

สายตรงผู้อำนวยการ
ดร.นิสากร  วิบูลชัย
รักษาการผู้อำนวยการ

E-mail nisakorn1@smnc.ac.th 


ข่าวสารจาก สบช.
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน
Facebook
FF
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

*อาจารย์สามารถเข้าระบบ ล็อกอิน โดยใช้ usename/password เดียวกันกับระบบ MIS*

ค่านิยม 12 ประการ
Link หน่วยงาน