1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 
3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
5. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 
7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
8. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560(ฉบับเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ)
11. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 
12. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562