ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม"เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีเนื่อที่ทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ แห่งคือ
แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า "วศม.๑" มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนผดุงวิธี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม?โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางเหรียญพุทธัสสะ จำนวน ๒๐ ไร่ และซื้อเพิ่มอีก ๑๐ ไร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสารธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬา รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์?และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า "วศม.๒" มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๒ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ หลังอาคารที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑?หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ทางไปอำเภอกมลาไสย จัวหวัดกาฬสินธุ์?

ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เริ่มเปิดสอนนักศึกษาพยาบาลใน ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โดย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๑๕๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ -๒๕๓๒ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล)

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ -๒๕๓๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้าสมทบกับมหาลัยขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบับกฤษฏีกา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗๖ ก. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ยังได้ดำเนินการอบรมระยะสั้นหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชน ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการวิจัยด้านการศึกษาและการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้เสด็จ
พระราชดำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์การก่อสร้างวิทยาลัย
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕