- แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2563
- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุนฯ
- รายผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562  ไตรมาส 4 รอบที่ 10
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 รอบที่ 9
- รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 งบลงทุน(เพิ่มเติม)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน เพิ่มเติม
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
- ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส2
-รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562งบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
- แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2562(ปรับปรุง)
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
- ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มกิจการนักศึกษา
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
-ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
-ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2561
-ขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561(ปรับแผน21พ.ค.61)
- รายงานแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561(ปรับ 15 พ.ค.61)
- รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัด สป.
- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
-รายงานแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561(ปรับ 16 มี.ค.61)
- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561(ปรับแผน)
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561(ปรับแผน22มี.ค.61)(ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2)
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561(ปรับแผน22มี.ค.61)
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561(ปรับแผน3.2.1 3มี.ค.60)
-แผนจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561(ปรับแผนเครื่อข่ายฯ 3มี.ค.60)
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
-แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
- ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ2561