-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2562 การรับตรงอิสระ
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง การรับตรงอิสระประจำปีการศึกษา 2562
- ดาวน์โหลดเแบบฟอร๋มเอกสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- ดาวน์โหลดเแบบฟอร๋มเอกสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา