สถานะโครงการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 80 ผลลัพธ์

สถานะโครงการ

#ปีงบประมาณชื่อโครงการสถานะโตรงการ 
12562โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ 29ขั้นเตรียมการ
22562โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนกขั้นเตรียมการ
32562โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
42562โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)ขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
52562โครงการพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรมขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
62562โครงการนักศึกษาพยาบาล สร้างความดี ด้วยหัวใจขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
72562โครงการรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสุขขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
82562โครงการ เปิดประตูความรู้สู่วิชาชีพพยาบาลขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
92562โครงการ วศม.ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
102562โครงการ IT Genius clubขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
112562โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
122562โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
132562โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NecNet)ขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
142562โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ Capital University, Ohio, USAขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
152562โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ : การรับแลกเปลี่ยนของอาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate school of health science, Okayama University, Japanขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
162562โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
172562โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
182562โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) ขั้นเตรียมการ/โครงการอนุมัติแล้ว
192562โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานขั้นดำเนินการ / กำลังดำเนินกิจกรรม
202562โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติขั้นดำเนินการ / กำลังดำเนินกิจกรรม