กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามพันธกิจ

#พันธกิจไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
1ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ1636486.001149613.871349735.00603025.06915440.0052250.001996564.000.007,377,8253,832,27751.94
2วิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ79800.000.000.000.0050600.000.003000.000.00133,4007,6945.77
3บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม707650.002600.000.00210112.0049000.000.00496534.000.001,253,184943,71375.31
4ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น18000.000.0015000.0010610.0019300.000.00196170.000.00248,47025,61010.31
5บริหารและพัฒนาบุคลากร960510.00250280.001897652.00607325.37825958.000.002020618.0047500.005,704,7381,105,30919.38