กราฟเปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ปรียบเทียบจำนวนเงินตามแผนกับจำนวนเงินที่ใช้จริงแบ่งตามกลยุทธ์

#กลยุทธ์ไตรมาสที่1(แผน)ไตรมาสที่1(ใช้)ไตรมาสที่2(แผน)ไตรมาสที่2(ใช้)ไตรมาสที่3(แผน)ไตรมาสที่3(ใช้)ไตรมาสที่4(แผน)ไตรมาสที่4(ใช้)จำนวนเงินตามแผน(บาท)จำนวนที่ใชั(บาท)ร้อยละการใช้เงิน 
11.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 1290486.00779572.872892405.00455264.06859420.000.001371929.000.007,893,8403,089,20339.13
22.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 852760.00143800.00305962.00728141.37781868.0052250.002159103.0047500.004,099,6931,116,80227.24
33.พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ737750.002600.000.00210112.0096990.000.00433400.000.001,268,140908,61871.65
44.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ93050.00106480.004420.000.000.000.000.000.0097,470170,280174.70
55.ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง0.000.000.000.000.000.0063134.000.0063,13435,09555.59
66.ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม18000.0027625.0015000.0025850.00100500.000.00388120.000.00521,62080,47515.43
77.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ (แผนงาน 1.การจัดการเรียนการสอน)330600.00342416.0044600.0011705.0012920.000.00294200.000.00682,320506,43674.22
88.เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ79800.000.000.000.008600.000.003000.000.0091,4007,6948.42