แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

แผนการใช้เงินแยกรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโตรงการประเภทงบ..พันธกิจหน่วยงานต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงินตามแผน 
1621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.0018420.0012500.000.000.0030920.00
2621002โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ16510.000.000.007930.000.000.000.000.000.000.000.000.0024440.00
3621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.001250.000.000.0052600.000.000.000.000.0053850.00
4621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ65400.00151100.000.000.00108500.000.000.000.000.000.000.000.00325000.00
5621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพงบดำเนินงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6621005โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.0020000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.0025000.00
7621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.0079800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079800.00
8621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา งบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ250000.000.000.000.000.00250000.000.000.00351684.000.000.00250000.001101684.00
9621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.00413000.000.000.00413000.00
10621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการงบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003000.003000.00
11621008โครงการพัฒนาการจัดการความรู้งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.0042000.000.000.000.0042000.00
12621009โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุงบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0038450.000.0038450.00
13621010โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.001283350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001283350.00
14621011โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.001377650.000.000.000.000.00254410.000.001632060.00
15621011โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3งบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.00707650.000.000.000.000.000.000.00372350.000.000.001080000.00
16621012โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม แบ่งปันความดี นำจิตอาสา สู่ความพอเพียงงบหมวดอุดหนุนทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.000.000.000.000.000.000.000.0023400.006970.000.0030370.00
17621013โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอนงบหมวดอุดหนุนทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.0018000.000.000.0015000.000.000.0019300.000.000.000.0052300.00
18621014โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนงบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.000.0047990.000.000.000.000.000.0047990.00
19621015โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพงบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.00145900.0035550.000.0035550.0035550.000.0072000.00240000.00370000.000.00934550.00
20621015โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพงบรายได้สถานศึกษาบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00