แสดง 1 ถึง 20 จาก 134 ผลลัพธ์

แผนการใช้เงินแยกรายกิจกรรม

#รหัสโครงการชื่อโตรงการกิจกรรมโตรงการวันเริ่มวันสิ้นสุดต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมเงิน 
1622055โครงการ พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก“ พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก”1-ตุลาคม-201830-กันยายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0035000.0035000.00
2622048โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านการตรวจสอบภายใน 21-พฤศจิกายน-201822-พฤศจิกายน-20180.0030100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030100.00
3622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน3.5 ประชุมวิพากษ์ (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 15-กรกฎาคม-201915-กรกฎาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.006500.000.000.006500.00
4622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน3.6 ปรับแก้ไขและจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑22-กรกฎาคม-201931-กรกฎาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.006000.000.000.006000.00
5622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน๓.๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑10-กันยายน-201911-กันยายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120475.00120475.00
6622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน๓.๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”12-กันยายน-201912-กันยายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003900.003900.00
7622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน๔. การดำเนินงานเพื่อรับการตรวจรับรองสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 5-สิงหาคม-20198-สิงหาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00900.000.00900.00
8622045โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน๕.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุ่ม โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”3-กรกฎาคม-20194-กรกฎาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.0010710.000.000.0010710.00
9622049โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผน กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 8-กรกฎาคม-201911-กรกฎาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.0067250.000.000.0067250.00
10622047โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตรั้งที่ 1 13-กุมภาพันธ์-201913-กุมภาพันธ์-20190.000.000.000.00750.000.000.000.000.000.000.000.00750.00
11622036โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคมบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่สังคม1-ตุลาคม-201830-สิงหาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025250.000.0025250.00
12622053โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace) กิจกรรม ฺBig Cleaning Day และอื่นๆ12-เมษายน-201930-กันยายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00296950.00296950.00
13622046โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์3.2 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์และปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง5-พฤศจิกายน-20186-พฤศจิกายน-20180.0010400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010400.00
14622046โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์3.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์และรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย26-พฤศจิกายน-201830-พฤศจิกายน-20180.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.00
15622046โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล” 1-กุมภาพันธ์-201931-มีนาคม-20190.000.000.000.000.00202830.000.000.000.000.000.000.00202830.00
16622046โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และนำแผนเข้ารับรองและอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 1-เมษายน-201930-เมษายน-20190.000.000.000.000.000.003900.000.000.000.000.000.003900.00
17621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.1-2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรม นำเสนอ วิพากษ์และปรับปรุงแผน จำนวน 4 ครั้ง (วิทยากรภายใน)25-ตุลาคม-201831-กรกฎาคม-20190.000.000.000.000.000.000.000.000.0012500.000.000.0012500.00
18621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.4 จัดประชุมทวนสอบระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการทวนสอบจากภายนอก จำนวน ๒ คน19-มิถุนายน-201919-มิถุนายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.0012960.000.000.000.0012960.00
19621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายงานตนเอง SAR ระดับหลักสูตร โดยวิทยากรภายใน 24-มิถุนายน-201926-มิถุนายน-20190.000.000.000.000.000.000.000.005460.000.000.000.005460.00
20622001โครงการประสานแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติประชุมประสานแผนการฝึกภาคปฏิบัติ ในแหล่งฝึกและจัดทำคู่มือ8-ตุลาคม-201828-กุมภาพันธ์-20190.000.000.000.0030625.000.000.000.000.000.000.000.0030625.00