แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์

การใช้เงินแยกรายโครงการ

#รหัสโครงการชื่อโตรงการประเภทงบ..พันธกิจหน่วยงานต.ค.(แผน)ใช้ไปพ.ย.ใช้ไปธ.ค.ใช้ไปม.ค.ใช้ไปก.พ.ใช้ไปมี.ค.ใช้ไปเม.ย.ใช้ไปพ.ค.ใช้ไปมิ.ย.ใช้ไปก.ค.ใช้ไปส.ค.ใช้ไปก.ย.ใช้ไปรวมเงินตามแผนรวมเงินใข้ไปใข้ไปร้อยละ 
1621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.0018420.0012500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012500.000.000.0030920.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
2621002โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ16510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007930.000.000.000.000.000.000.000.000.0024440.0013260.0054.26
3621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.001250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0052600.000.000.000.000.0053850.0037696.0070.00
4621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพงบดำเนินงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00142908.00(ไม่ได้ตั้ง)
5621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ65400.000.000.000.00108500.000.000.000.000.000.000.000.000.00151100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00325000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
6621005โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.0020000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025000.0032250.00129.00
7621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.0079800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079800.005750.007.21
8621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา งบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ250000.000.000.000.000.000.000.000.00351684.000.000.00250000.000.000.000.000.000.00250000.000.000.000.000.000.000.001101684.00501000.0045.48
9621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการงบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
10621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.00413000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00413000.000.000.00413000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
11621008โครงการพัฒนาการจัดการความรู้งบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.0042000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0042000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
12621009โครงการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุงบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0038450.000.0038450.0021750.0056.57
13621010โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.001283350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00542970.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001283350.00542970.0042.31
14621011โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3งบหมวดอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.00707650.000.000.00201355.000.000.000.00372350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00372350.000.000.001080000.00201355.0018.64
15621011โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3งบรายได้สถานศึกษาบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001377650.000.000.000.000.00254410.000.001632060.00875894.9653.67
16621012โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม แบ่งปันความดี นำจิตอาสา สู่ความพอเพียงงบหมวดอุดหนุนทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.000.000.000.000.000.000.000.0023400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023400.006970.000.0030370.0015000.0049.39
17621013โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียนการสอนงบหมวดอุดหนุนทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มกิจการนักศึกษา0.000.0018000.000.000.000.000.000.0019300.000.000.000.000.000.000.000.000.0015000.000.000.000.000.000.000.0052300.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
18621014โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนงบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.000.0047990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0047990.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
19621015โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพงบหมวดอุดหนุนบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.00145900.000.000.000.0035550.000.0072000.00240000.000.000.000.000.000.0035550.000.0035550.000.000.000.00240000.00370000.000.00934550.0053264.005.70
20621015โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพงบรายได้สถานศึกษาบริหารและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019400.00(ไม่ได้ตั้ง)