แสดง 1 ถึง 20 จาก 235 ผลลัพธ์

การใช้เงินแยกรายกิจกรรม

#รหัสโครงการชื่อโตรงการกิจกรรมโตรงการประเภทงบ..พันธกิจหน่วยงานวันเริ่มวันสิ้นสุดต.ค.(แผน)ใช้ไปพ.ย.ใช้ไปธ.ค.ใช้ไปม.ค.ใช้ไปก.พ.ใช้ไปมี.ค.ใช้ไปเม.ย.ใช้ไปพ.ค.ใช้ไปมิ.ย.ใช้ไปก.ค.ใช้ไปส.ค.ใช้ไปก.ย.ใช้ไปรวมเงินตามแผนรวมเงินใข้ไปใข้ไปร้อยละ 
1621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.1-2.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรม นำเสนอ วิพากษ์และปรับปรุงแผน จำนวน 4 ครั้ง (วิทยากรภายใน)งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.0012500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012500.000.000.0012500.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
2621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.4 จัดประชุมทวนสอบระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการทวนสอบจากภายนอก จำนวน ๒ คนงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.0012960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012960.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
3621001โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน2.5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายงานตนเอง SAR ระดับหลักสูตร โดยวิทยากรภายใน งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.005460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005460.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
4621002โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการสอนภาคปฏิบัติงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)16510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016510.0013260.0080.31
5621002โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติกิจกรรมที่ ๓ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการพัฒนาทักษะทางคลินิกของครูผู้สอน งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007930.000.000.000.000.000.000.000.000.007930.000.000.00
6621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33ระยะที่ ๑ โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชาในรูปแบบต่างๆงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.001250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001250.000.000.00
7621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33ระยะที่ ๒ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มวิชางบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0049300.000.000.000.000.0049300.0037696.0076.46
8621003โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเสริมแรง ๑) จัดกิจกรรมเสริมแรงเชิงบวกร่วมกับอาจารย์ประจำชั้น และผู้ดำเนินงาน งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003300.000.000.000.000.003300.000.000.00
9621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่มือการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)65400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0065400.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
10621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพกิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำแนวคิดระบบ AUN QA ไปใช้ในการบริหารหลักสูตร งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00151100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00151100.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
11621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพกิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำแนวคิดระบบ AUN QA ไปใช้ในการบริหารหลักสูตร งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.00108500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00108500.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
12621004โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพรองรับการประกันคุณภาพรวมกิจกรรมงบดำเนินงานผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00142908.00(ไม่ได้ตั้ง)
13621005โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งกลุ่มในแต่ชั้นปีเพื่อฝึกปฏิบัติและสร้างชิ้นงานสื่อการเรียนรู้ ๓.๓ กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ งบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.0020000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
14621005โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุค ๔.๐๔.๐ กิจกรรม Show and Share พานักศึกษาไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานานชาติ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติงบหมวดอุดหนุนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพกลุ่มกิจการนักศึกษา(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.0032250.00645.00
15621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา ประชุมดำเนินการงบหมวดอุดหนุนวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.0079800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0079800.005750.007.21
16621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา ค่าตอบแทนผลงานงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ16-ตุลาคม-201831-ธันวาคม-2018250000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00250000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
17621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา ค่าตอบแทนผลงานงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00250000.000.000.000.000.000.000.00250000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
18621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา ค่าตอบแทนผลงานงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.00351684.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00351684.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)
19621006โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ตำรา ค่าตอบแทนผลงานงบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00250000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00250000.00501000.00200.40
20621007โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงานวิชาการดำเนินงานและการเผยแพร่งบรายได้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00413000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00413000.000.000.00413000.00(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)