แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/พยาบาลวิชาชีพ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่1ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ดาวน์โหลดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบบัติงาน วงรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดตารางการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา2562
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2562

  ประกาศเผยแพร๋ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ
  บุคลรธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ
  บุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาประจำปีงบประมาณ 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563