ประกาศระเบียบว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักวิทยาพยาบาลศรีมหาสารคาม
ดาวน์โหลดแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปม.4
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เวร แสกน QR-Code เพื่อลงเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินไปราชการ
 
 ดาวน์โหลดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบบัติงาน วงรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดตารางการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา2562
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2562

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก
 ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประการกาศค่าบำรุงสถานศึกษา ค่าทำเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563
 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาแสกน QR-Code เพื่อลงเวลาเข้า-ออก วิทยาลัยฯ
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา2562

 ตารางพบอาจารที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562
 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา2562  
 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ห้องปกิบัติการ


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายโอน ข้าราชการลงตำแหน่งว่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณคอมพิวเตอร์ 2563

-ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไปสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

- ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร๋ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา 2563

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2563
- ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

- ร่างประกาศประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)

- ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
- ประกาศรายรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๖๐ เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


-  ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563(เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
-
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร๋ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ
  บุคลรธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563