แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ/พยาบาลวิชาชีพ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่ 1 ตำแหน่งระดับชำนาญการ
 แบบประเมินสมรรถนะแบบออนไลด์ วงรอบที่1ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 ดาวน์โหลดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบบัติงาน วงรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินด้านการปฏิบัติงานด้ายการผลิตบัณฑิต
 คำสั่งแต่งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ นอกแผน ประจำปี 2563
 คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมทำนุฯ ตามแผน ประจำปี 2563
 ดาวน์โหลดตารางการนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา2562
 ประชาสัมพันธ์การรับรองสิทธิการรักษาสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกภาคปฏิบัติปีการศึกษา 2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๖๐ เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสารธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข(เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563(เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักทรัพยาการบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (13ครอบครัว) 3ชั้น 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศเผยแพร๋ราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ
  บุคลรธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป


- เอกสารประกาศรับสมัคร
- ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป
- แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทัวไป
- ลิ้งเข้ากรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารการสมัคร (ระบบจะเปิดให้สมัครได้ในวันที่ 20-30 เมษายน 2563)
ขั้นตอนการสมัคร
รายการเอกสารที่ต้อง Upload เพื่อสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช่วงเวลาสมัคร วันที่ 20-30 เมษายน 2563
1.ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (download บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แทรกรูปถ่าย แปลงเป็นไฟล์ PDF หรือ download และ print กรอกข้อมูล ติดรูปถ่าย ถ่ายเป็นภาพ) แล้วจึง upload
2.แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (ดำเนินการเหมือนหลักฐานข้อ 1)
3.สำเนาปริญญาบัตร (upload เป็นภาพ หรือ PDF)
4.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (หญิง) สำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ หรือสกุล กรณีไม่ตรงกับหลักฐาน (ถ้ามี)
8.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันสมัคร
9.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 100 บาท เข้าบัญชีวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ธนาคารกรุงไทยหมายเลข 409-1-33570-5
10.สำเนาหนังสือการผ่านงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1.รายการ หลักฐาน 4-9 ดำเนินการเหมือน หลักฐานข้อ 4
2.เข้าใช้ e-mail ของ gmail  ในการสมัครกรอกใบสมัครและอัพโพลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับอาคารเรียน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง) และโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)

- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

- ขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มกิจการนักศึกษา)

-ประกาศปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 3
 
-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 62 เครื่อง

-ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการเครื่องปรับอากาศ 60 เครื่อง

-รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

-ปรับและเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคาม 2563
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2563
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ 2563งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) 3 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2562
-รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุขประจำปีงบประมาณ2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2562
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
-สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคาม 2563
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2563
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ 2563งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12ครอบครัว) 3 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2562
-รายงานการปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสารธารณสุขประจำปีงบประมาณ2563
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน 2562
-รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ 4 รอบ 12 เดือน