แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สารบัญ

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564
-แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)