แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

สารบัญ

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์การศึกษา งบลงทุน)

- ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
- ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับแผนกลางปี)  กลุ่มวิชาการ และกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 62 เครื่อง

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 62 เครื่อง
- ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มบริหารและวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2565

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ)

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับครั้งที่ 1

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 แห่งตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 17 เครื่อง
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน (จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 แห่ง)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564

-แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)