ระบบแบบสอบคามความพึงพอใจ Online

    
    
                  

 

 

***หมายเหตุ : โทเคนหรือรหัสผ่านการเข้าทำแบบประเมินต้องใช้อีเมล(e-mail)ภายใต้โดเมน @smnc.ac.th เท่านั้น ****

                                      
                                       

แผนยุทธศาสตร์ วศม.

 

        1. แผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2558

        2. แผนยุทธศาสตร์ปี2555-2558ปรับก.ย.55

        3 . แผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2563

        4. แผนยุทธศาสร์ปี 2559-2563(ฉบับทบทวนปี2560)

        5. แผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2563(ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2560)
        6. แผนยุทธศาสตรปี 2559-2563(แบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2562)

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 62 เครื่อง
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศจำนวน 62 เครื่อง
- ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มบริหารและวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2565

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1  (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ)

- แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับครั้งที่ 1

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 แห่งตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 17 เครื่อง
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน (จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 แห่ง)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564

-แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร C2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)