แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - อ่านเพิ่มเติม

สารบัญ

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5
- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3

- ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ)

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

-ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2


-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 (กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)  
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
-ปรับและเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม