แนะนำวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลผลิตมีคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาชุมชนที่เน้นหมายถึงการบริหารโดยจัดการศึกษา

1 . การคัดเลือกคนจากชุมชนมีงบสนับสนุนจากชุมชนการจัดการเรียนการสอนเพื่อชุมชนการทำงานในชุมชน

2 . การจัดการเรียนการสนอเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยหลัก Communitybased และ ชุมชน ที่มุ่งเน้น โดยมีรูปแบบการเรียนรู้อิงสภาพจริง ( Authentic พิง ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจบุคคลครอบครัวและ แท้จริงชุมชนอย่าง

คุณภาพ หมายถึงมาตรฐานวิชาชีพมีคุณลักณะบั ณ บัณฑิตประสงค์ที่พึง

พันธกิจ? ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา

ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชนผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุขบริการวิชาการสู่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามจะต้องเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางปัญญามีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นเพื่อบริการพยาบาลและสาธารณสุขแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปณิธาณ ปัญญาเลิศเทิดคุณภาพคุณธรรมนำ

ปัญญาเลิศ คือความคิดดีคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์เกิดจากใฝ่รู้มีศีลสมาธิทำให้เกิดปัญญา

?????????? เทิดคุณธรรม คือการทำความดียึดมั่นดังนี้ในคุณธรรม

 • มีวินัยในซื่อสัตย์ตัวเอง
 • อดทนเสียสละขยัน
 • เอื้ออาทรมีความรับผิดชอบ
นำคุณภาพ
 • เมื่อคิดดีทำดีทำแล้วมีคุณค่าถูกต้องมีประโยชน์
 • มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ที่พึง
 • ใช้กุลยททธ์ประกันคุณภาพการศึกษากิจกรรม 5 สและสถานที่อยู่ทำงานน่า

คุณลักณะของบัณฑิตประสงค์ที่พึง

1 มีความรู้และทักษะทางพยาบาลวิชาการ

2 มีทัศนคติที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาลของวิชาชีพ

3 ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้

5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

6 มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

7 มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน

9 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

?? ตราและสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นมิ่งขวัญศิริมงคลแก่วิทยลัย

 

???ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามดอกไม้ประจำวิทยาลัยคือดอกอินถวาหรือดอกพุดซ้อนซึ่งเป็นดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์แสดงออกถึงความอ่อนโยนนุ่มนวลและเมตตากรุณา

 

สีประจำ วิทยาลัย?คือสี ?สีชมพูมะเหมี่ยว??(Chocking Pink) ?เป็นสีของเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยว ( สีชมพูเข้ม ) หมายถึงสีแห่งความเข้มแข็งความสดใสและมีชีวิตชีวา

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:%M น.)

 • การจัดตั้งสถาบันการศึกษา

            1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

                   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  15 มีนาคม พ.ศ. 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2526 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2526

                   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมด 59  ไร่ 98 ตารางวา แบ่งเป็น 2  แห่ง  คือ

                   แห่งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 หรือเรียกว่า “วศม. 1”   มีเนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 50  ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเหรียญ  พุทธัสสะ  จำนวน 20 ไร่  และซื้อเพิ่มอีก 10 ไร่ เริ่มดำเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2526 เป็นวิทยาลัยอันดับที่ 21 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ         

                    แห่งที่ 2  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 หรือเรียกว่า “วศม.2” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 98 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง อาคารที่พักอาจารย์ 3 ชั้น 20 ห้อง 2 หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5  ชั้น 1 หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2  อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1  ประมาณ 2 กิโลเมตร  ทางไปอำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

            1.2 ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย

            ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ที่เน้นชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต และปีการศึกษา 2538 ปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)

            ปีการศึกษา 2528-2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) 

            ปีการศึกษา 2533-2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

            ปีการศึกษา 2536-2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)

            ปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชกฤษฏีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าเป็นสถาบันสมทบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม 2540

 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และมาตรการชี้นำสังคม ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

              2.1 ปรัชญา

              วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เน้นชุมชน ผลิตพยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ    สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น เพื่อบริการพยาบาล แบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเอื้ออาทร   มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน

              2.2ปณิธาน

              ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม นำคุณภาพ

                  ปัญญาเลิศ    คือ  ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์

                                      เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ทำให้เกิดปัญญา

                  เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้

                                       - มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์

                                       - เสียสละ ขยัน อดทน

                                       - เอื้ออาทร รับผิดชอบ

                  นำคุณภาพ   คือ  เมื่อคิดดี ทำดี ทำแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

                                        - มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

                                        - พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                                        - กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ทำงานน่าอยู่

              2.3 วิสัยทัศน์ 

                       เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน

              2.4 พันธกิจ

 1. 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
 2. 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ
 3. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.5 ค่านิยมร่วม

                     ค่านิยมร่วมของวิทยาลัย คือ SMNC

                         S  :  Standard  and Service mind = ทำงานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี

                         M : Mind  and  Moral = มีความตั้งใจและมีคุณธรรม

                         N : Novelty = การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

                         C : Cooperation = ความร่วมมือในการทำงาน / การทำงานเป็นทีม

              2.6 นโยบาย

                     วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีนโยบาย 9 ข้อดังนี้

 1. 1. การนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 2. 2. การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
 3. 3. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
 4. 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพื่อการทำงานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
 5. 5. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ
 6. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยละพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานที่มีคุณภาพ
 7. 7. พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 8. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรกันและสอดคล้องกับค่านิยมร่วม
 9. 9. พัฒนาความร่วมมือในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม

               2.7 ยุทธศาสตร์

               เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด วิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 1

 

Hello