ประวัติความเป็นมา

         วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2526 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2526

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีเนื้อที่ทั้งหมด 59 ไร่ 98 ตารางวา แบ่งเป็น 2 แห่ง คือ

แห่งที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 หรือเรียกว่า “วศม. 1” มีเนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นางเหรียญ พุทธัสสะ จำนวน 20 ไร่ และซื้อเพิ่มอีก 10 ไร่ เริ่มดำเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 เป็นวิทยาลัยอันดับที่ 21 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

แห่งที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 หรือเรียกว่า “วศม.2” มีเนื้อที่ 29 ไร่ 98 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง อาคารที่พักอาจารย์ 3 ชั้น 20 ห้อง 2 หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 5 ชั้น 1 หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร ทางไปอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์