อำนาจหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

  1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการเรียนการสอน บริหารวิชาการ บริหารหลักสูตร การพัฒนาและการบริการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร จัดวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้บัณทิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม การจัดการความรู้ เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์
  3. การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริการวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข
  4. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
  5. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นใดที่สภาบันพระบรมราชชนกมอบหมาย
    ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ข้อ 5.3